Twiter LinkdIn

SNCUZeker: borging, controle en audits

Waarom zelf een SNCU controle uit laten voeren?

Alle zichzelf respecterende uitleners zijn tegenwoordig NEN 400 gecertificeerd. Dat is een goede basis, maar zeker geen garantie dat het allemaal goed geregeld is. Een uitzendbureau kan jarenlang foutloos door de NEN audits heenkomen, maar failliet gaan als de SNCU een cao controle komt uitvoeren.

De inlenersbeloning speelt een steeds grotere rol en zorgt potentieel voor grote risico’s. Daarom worden zowel de juiste toepassing als de interne controle hierop steeds belangrijker. Op die manier wordt het risico op claims achteraf aanzienlijk verkleind en de kans dat een controle succesvol wordt doorstaan navenant groter.

Uitgebreide controle van de inlenersbeloning is echter geen onderdeel van de NEN-norm. FlexKnowledge helpt u met het ontwerpen en beschrijven van praktische processen en met het toetsen van de naleving van deze processen. En dit geldt natuurlijk ook voor alle overige processen in de hele keten, zowel intern als extern.

Wat is het verschil tussen NEN 4400 en een cao-controle?

Deze controles worden in de praktijk nogal eens door elkaar gehaald. De NEN 4400 -controle heeft als belangrijkste doel om periodiek (meestal een keer per half jaar) vast te stellen of aan de eisen wordt voldaan op het gebied van de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag en of de loonheffing en BTW tijdig en juist worden afgedragen. In 2014 zijn daar enkele elementen bijgekomen, zoals het tijdig uitbetalen van vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim en het afdragen van bijvoorbeeld pensioenpremie.

Tijdens de audits voor dit certificaat wordt slechts heel oppervlakkig beoordeeld of ook de juiste beloning wordt gegeven aan de werknemers. Dat wordt veel uitgebreider gecontroleerd tijdens de cao controles namens de ABU of NBBU. Dat is echter maar een keer in de drie jaar.

Behalve door de brancheverenigingen worden cao controles uitgevoerd namens de SNCU. Dat gebeurt als er klachten komen, maar ook steekproefsgewijs. Hierbij komen zaken aan bod als de juistheid van het loon en de inschaling, de berekening van o.a. het vakantiegeld, de loondoorbetaling op feestdagen, etc.

Veel partijen gaan er helaas onterecht van uit dat de NEN 4400 audit alles dekt, daarom kan het gebeuren dat een inlener jarenlang foutloos zijn NEN 4400 certificaat haalt en vervolgens failliet gaat nadat de SNCU langs is geweest.

Waar hebben uitzendkrachten recht op?

De beloning waar uitzendkrachten, payrollmedewerkers en gedetacheerden recht op hebben, volgt uit de WAADI en de CAO voor Uitzendkrachten. Kern hierbij is: gelijk loon voor gelijk werk.  Het gaat hierbij om de volgende zes elementen:

  1. het periodeloon
  2. ADV of ATV, naar keuze van de uitlener in tijd of in geld
  3. toeslagen voor overwrek, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag
  4. initiële loonsverhogingen
  5. periodieken

Hoewel dit overzichtelijk lijkt, is dat in de praktijk helaas anders: onduidelijke definities, botsende bepalingen tussen de uitzendcao en die van de inlener en aanvullende elementen in de cao van de inlener, zorgen voor grote onduidelijkheid en een veelvoud aan mogelijke interpretaties.

Met de methodiek van FlexKnowledge brengen wij de juiste beloning voor u in kaart, helpen u met de implementatie en daarna toetsen wij op de juiste toepassing

Hoe ziet dit proces er uit?

Wij beginnen met een inventarisatie van de bestaande situatie:

  • welke beloningsregelingen worden er gebruikt?
  • hoe wordt het gebruik ervan geborgd?
  • hoe wordt het doorvoeren van wijzigingen geborgd?

We voeren een 0-meting uit na de eerste inventarisatie om de mogelijke risico’s te kunnen benoemen.

Vervolgens beschrijven wij per regeling de inlenersbeloning en wijzen wij u niet alleen op extra aandachtspunten, maar ook op keuzes die u kunt of moet maken. Wij begeleiden u bij de interne implementatie en borging hiervan.

Na de implementatie komt FlexKnowledge met een vaste frequentie onderzoeken of uw organisatie nog steeds de juiste beloning geeft aan de medewerkers. Dat doen wij op basis van een uitgebreider document dan door de SNCU zelf wordt gehanteerd, zodat u zich nog zekerder voelt dat u aan alle eisen voldoet.

Interesse?

Gaat u voor zeker? Neem dan contact met ons op voor een afspraak!