Disclaimer

Door deze site te bezoeken, verklaart u bekend te zijn en in te stemmen met het volgende:

Deze site heeft een uitsluitend informatief doel. Hoewel de aangeboden informatie met de grootste zorgvuldigheid is ontwikkeld, staat FlexKnowledge in voor de juistheid ervan. Er is geen enkel recht te ontlenen aan de inhoud van deze site.

De informatie op deze site is het eigendom van FlexKnowledge of de licentieverleners ervan en valt onder auteursrechtelijke bescherming. De informatie mag worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Reproductie voor andersoortige doeleinden van tekst, beeld of data is hiervan nadrukkelijk uitgesloten, zoals auteursrechtelijk bepaald. Het is evenmin toegestaan de informatie op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken of vervalsen of iets van de software of het overige auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze site te decompileren, reverse engineeren, ontleden of anderszins onrechtmatig of met een handelsoogmerk te gebruiken of te bewerken. Deze site kan computervirussen bevatten en het is mogelijk dat deze door het downloaden worden overgebracht op de computer van de bezoeker van de site.

De site van FlexKnowledge bevat links naar andere websites. FlexKnowledge is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun inhoud of voor mogelijk obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal op deze sites. De links impliceren geen aanbeveling.

FlexKnowledge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de mogelijkheid dat enige partij gebruik maakt van informatie die door bezoekers is of wordt geleverd tijdens een bezoek aan deze website.

FlexKnowledge garandeert niet dat deze site foutloos en zonder onderbrekingen werkt en ziet af van welke toezegging dan ook met betrekking tot enig resultaat dat een bezoek aan deze site zou opleveren. FlexKnowledge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat enige partij incidentele, bijzondere of bedrijfsschade ondervindt als direct of indirect gevolg van een bezoek aan deze site.